Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden

mijnbuurtwelzijn.nl betrekt, verbindt en ondersteunt bewoners om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, zowel fysiek als digitaal. We vinden het belangrijk dat het voor alle gebruikers van onze website duidelijk is wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom hebben we - naast onze spelregels- een aantal gebruiksvoorwaarden opgesteld. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 59867078

Definities:

 • BuurtWelzijn: de website van de Stichting BuurtWelzijn, te vinden op www.mijnbuurtwelzijn.nl. BuurtWelzijn is een sociaal interactief platform waarop Gebruikers, wanneer zij zich hebben ingeschreven, informatie over hun buurt kunnen verkrijgen en in contact kunnen komen met buurtbewoners. Het grootste deel van de content op de website is afkomstig van Gebruikers. BuurtWelzijn heeft een sociaal oogmerk, het is haar bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en zodoende de sociale cohesie te bevorderen en in alle gestelde hulpvragen te voorzien.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, die zich voor gebruik van BuurtWelzijn op diens website heeft geregistreerd.
 • Content: alle op BuurtWelzijn beschikbare informatie. Dit materiaal kan de vorm hebben van onder andere tekst, plaatjes, foto's, audio- en/of videofragmenten.
 • Partijen: Gebruiker en BuurtWelzijn.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten van BuurtWelzijn.
 2. BuurtWelzijn kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en zal Gebruiker hiervan steeds op de hoogte brengen. 
 3. Gebruiker verklaart expliciet dat hij in de gelegenheid is gesteld om voorafgaand aan de registratie bij BuurtWelzijn van deze Gebruiksvoorwaarden kennis te nemen en deze via een hyperlink te downloaden. 
 4. De Gebruiker verklaart bovendien expliciet de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich akkoord met al haar voorwaarden en bepalingen.

Artikel 2 Registratie gebruiker

 1. Het registreren bij en het gebruik van BuurtWelzijn is gratis.
 2. Om zich te registreren, dient de Gebruiker zijn of haar e-mailadres in te vullen en een zelfgekozen wachtwoord. Vervolgens wordt ter validatie een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van Gebruiker. Door op de link te klikken in deze e-mail wordt de registratie bevestigd. 
 3. Na registratie dient de Gebruiker een profiel aan te maken. Hierop dient de Gebruiker in elk geval zijn of haar naam en postcode in te vullen. Artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden is nadrukkelijk van toepassing.
 4. Minderjarige Gebruikers mogen zich ook registreren indien zij hiervoor toestemming hebben van hun ouder(s), voogd, of anderszins wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 3 Persoonsgegevens 

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (persoons)gegevens die hij of zij verstrekt ten behoeve van het gebruik van BuurtWelzijn.
 2. Buurtwelzijn doet haar uiterste best om zorg te dragen voor een gedegen bescherming van de privacy van haar gebruikers.
 3. De Privacyverklaring van BuurtWelzijn is van overeenkomstige toepassing. Het is aan te raden om deze verklaring zorgvuldig door te nemen zodat de gebruiker zich bewust is van zijn/haar rechten.

Artikel 4 Verplichtingen Gebruikers

 1. De Gebruiker is gehouden om op correcte en beleefde wijze met andere Gebruikers te corresponderen. Iedere uiting in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is verboden. Gebruikers zullen derhalve in elk geval de volgende handelingen nalaten:
  - Het plaatsen van uitingen met een racistisch, discriminatoir, erotisch, of beledigend karakter;
  - Het lastig vallen of beledigen van andere Gebruikers, het verspreiden van leugens, het misbruik maken van andermans gegevens en het inbreuk maken op andermans privacy;
  - Spamming en het al dan niet bewust verspreiden van virussen;
  - Het plaatsen van berichten die niet buurt gerelateerd zijn (bijvoorbeeld politiek getinte berichten)
  - Het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden. 
 2. Een Gebruiker is altijd gerechtigd om na te gaan of een andere Gebruiker aan de het in dit artikel bepaalde voldoet. Indien deze andere Gebruiker niet aan de gestelde verplichtingen blijkt te voldoen, kan de Gebruiker dit melden bij BuurtWelzijn door een e-mail te sturen aan info@mijnbuurtwelzijn.nl.
 3. Indien een Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan BuurtWelzijn ertoe overgaan het account van de Gebruiker te blokkeren en de Gebruiker derhalve uit te sluiten van gebruik van BuurtWelzijn. Het is de discretionaire bevoegdheid van BuurtWelzijn om te bepalen of de gedragingen van de betreffende Gebruiker als inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden gekwalificeerd kunnen worden, wat in elk geval wordt aangenomen indien de Gebruiker niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde.
 4. BuurtWelzijn kan een Gebruiker het gebruik van BuurtWelzijn verbieden en de registratie beëindigen naar aanleiding van klachten die zijn ingediend jegens deze de Gebruiker. Indien deze klachten van zeer ernstige aard zijn, of in elk geval als deze klachten verband houden met strafbare gedragingen, behoudt BuurtWelzijn zich het recht voor de inhoud van deze klachten alsook de opgegeven persoonsgegevens van de Gebruiker waarover is geklaagd te overleggen aan de bevoegde autoriteiten.
 5. De Gebruiker kan op elk moment de registratie van de website beëindigen. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid BuurtWelzijn

 1. BuurtWelzijn is een platform en heeft dientengevolge slechts een faciliterende en bemiddelende functie. De redactie van mijnbuurtwelzijn.nl doet haar best de Content te monitoren en bewaken en zij betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de samenstelling van de inhoud van haar website. Gebruikers zijn echter zelf verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor het plaatsen en gebruiken van de Content op BuurtWelzijn, alsmede voor al hetgeen met het gebruik van BuurtWelzijn verband houdt. BuurtWelzijn geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van de door Gebruikers geplaatste Content. BuurtWelzijn is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van gebruikmaking van de inhoud van haar website door Gebruikers of door derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BuurtWelzijn.
 2. BuurtWelzijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van haar website, alsmede voor enige vertraging of fouten in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de website. 
 3. BuurtWelzijn is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen en overige hulpmiddelen. 
 4. BuurtWelzijn is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Gebruikers geplaatste links of RSS-feeds. 
 5. Alle tussen Gebruikers gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen tussen Gebruikers zelf, zonder tussenkomst van BuurtWelzijn. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het slagen van deze afspraken met andere Gebruikers. BuurtWelzijn kan nimmer aangesproken worden op mislukte afspraken.
 6. De aansprakelijkheid van BuurtWelzijn ten opzichte van Gebruikers is beperkt tot schade waarvoor en voor zover BuurtWelzijn overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn te allen tijde uitgesloten. 

Artikel 6 Overmacht

 1. In geval van overmacht van BuurtWelzijn heeft Gebruiker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als BuurtWelzijn als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BuurtWelzijn onafhankelijke omstandigheid, waardoor BuurtWelzijn niet bereikbaar is, geheel of gedeeltelijk niet functioneert en/of bijgehouden wordt. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

Artikel 7 Klachten

 1. Klachten over andere Gebruikers, op BuurtWelzijn aanwezige Content, of het functioneren van BuurtWelzijn moeten binnen bekwame tijd, maar in elk geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BuurtWelzijn via het e-mail adres info@mijnbuurtwelzijn.nl.
 2. BuurtWelzijn beantwoordt de binnengekomen klacht binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht op door Gebruiker geplaatste berichten, reacties of andere vorm van inhoud berust in beginsel bij hem/haar, tenzij het auteursrecht op het materiaal bij een derde berust. 
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan Content op BuurtWelzijn te plaatsen waarvan de auteursrechten bij een derde berusten, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten, software, tekeningen, muziekstukken, ontwerpen of andere Content verklaart Gebruiker de auteursrechthebbende te zijn dan wel de expliciete toestemming te hebben verkregen van de auteursrechthebbende tot het gebruik van het geplaatste materiaal. 
 3. Behoudens het downloaden en printen van Content voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door BuurtWelzijn wordt aangegeven dan wel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de Content van BuurtWelzijn en haar onderdelen geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van geplaatste berichten, reacties of enige andere vorm van inhoud van BuurtWelzijn zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden.
 4. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs. 
 5. BuurtWelzijn behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of iedere andere vorm van inhoud te wijzigen of te verwijderen, indien naar haar mening berichten, reacties of overige Content niet acceptabel zijn zoals in het geval van het gebruik van bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, scheldwoorden, vloeken, discriminatie en belediging. 
 6. Gebruiker verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van Content aan BuurtWelzijn een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden voor gebruik van deze Content.

Artikel 9 Geschillen

 1. Elk geschil dat zich tussen Partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BuurtWelzijn.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. BuurtWelzijn bemiddelt niet in geschillen tussen Gebruikers.

Artikel 10 Toepasselijk Recht

 1. Op elke opdracht tussen BuurtWelzijn en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden blijven van kracht indien BuurtWelzijn geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Einde.