Privacy

Privacy

BuurtWelzijn respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Zij gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. BuurtWelzijn gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door BuurtWelzijn. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Wat is BuurtWelzijn?

BuurtWelzijn betrekt, verbindt en ondersteunt bewoners om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, zowel fysiek als digitaal. BuurtWelzijn werkt voor en door burgers en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale buurtcontext als uitgangspunt.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die BuurtWelzijn aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt BuurtWelzijn gegevens?

BuurtWelzijn verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.

4. Aan wie verstrekt BuurtWelzijn gegevens?

BuurtWelzijn zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat BuurtWelzijn zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt BuurtWelzijn uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan BuurtWelzijn haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van BuurtWelzijn?

De website bevat links naar websites van derden. BuurtWelzijn is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt BuurtWelzijn uw persoonsgegevens?

BuurtWelzijn draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BuurtWelzijn bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien BuurtWelzijn mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van BuurtWelzijn dan kunt u dit kenbaar maken met door te mailen naar info@mijnbuurtwelzijn.nl

10. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.