Privacy

Privacyverklaring

BuurtWelzijn respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Zij gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensverwerking die zal intreden per 25 mei 2018. BuurtWelzijn gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door BuurtWelzijn. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. We raden u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig en aandachtig door te lezen.

1. Wat is BuurtWelzijn?

BuurtWelzijn betrekt, verbindt en ondersteunt bewoners om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, zowel fysiek als digitaal. BuurtWelzijn werkt voor en door burgers en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Wij zijn maatschappelijk betrokken, werken aan concrete resultaten en nemen de lokale buurtcontext als uitgangspunt.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die BuurtWelzijn aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt. Indien u een hulpvraag stelt, dan is na inlog uw voor- en achternaam en de locatie zichtbaar voor de andere geregistreerde gebruikers van de website. Voor niet-geregistreerde bezoekers van de website is alleen de locatie te zien. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.

3. Hoe zit het met inloggen via Facebook?

U kunt op de website ook inloggen met uw Facebook-account. Houdt u er rekening mee dat wij in dat geval toegang kunnen krijgen tot bepaalde gegevens op uw Facebook-account, zoals uw naam, profielfoto en connecties. Bovendien wordt in dat geval uw Facebook-gebruikersnaam automatisch zichtbaar op de website. Houdt u er verder rekening mee dat in dat geval de Privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Facebook van toepassing zijn. Via uw Facebook-account kunt u uw privacy instellingen voor uw Facebook-pagina aanpassen.

4. Met welk doel verwerkt BuurtWelzijn gegevens?

BuurtWelzijn verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

5. Aan wie verstrekt BuurtWelzijn gegevens?

BuurtWelzijn zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

6. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat BuurtWelzijn zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt BuurtWelzijn uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan BuurtWelzijn haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van BuurtWelzijn?

De website bevat links naar websites van derden. BuurtWelzijn is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Houdt u er rekening mee dat als u reageert op een hulpvraag of aanbod op de website en u gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker of, u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

8. Hoe beschermt BuurtWelzijn uw persoonsgegevens?

BuurtWelzijn draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BuurtWelzijn bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

9. Welke rechten heb ik als gebruiker?

U heeft als gebruiker recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een gebruiker kan daarnaast verzoeken om verwijdering, correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Voorts heeft u als gebruiker recht op dataportabiliteit en het recht om in verzet te gaan als u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat wij op uw verzoek verplicht zijn al uw gegevens door te sturen naar een andere organisatie van uw keuzen. Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met info@mijnbuurtwelzijn.nl

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien BuurtWelzijn mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

11. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van BuurtWelzijn dan kunt u dit kenbaar maken met door te mailen naar info@mijnbuurtwelzijn.nl